Deelname aan deze actie is mogelijk vanaf 01-06-2016 tot 01-01-2017. Deze actie dient alleen ter promotie van het MobyLoop Quiz- en contentabonnement. Naast deze spelvoorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden, privacybeleid en specifieke voorwaarden van toepassing. Bij afsluiten van een abonnement en of deelname aan een quiz, ga je akkoord met deze voorwaarden. De deelname is definitief indien een bevestiging voor het abonnement ontvangen is. Een deelnemer aan de actie dient minimaal 18 jaar oud te zijn, waarbij er om bewijslast kan worden gevraagd in de vorm van (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs. Wanneer de deelnemer geen 18 jaar of ouder is, dient er toestemming van een ouder of voogd te zijn. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer deze benodigde toestemming te hebben gekregen. Een deelnemer maakt kans om een prijs te winnen, zoals is gecommuniceerd op de website van deze actie. Indien deze prijs niet meer beschikbaar is kan er een gelijkwaardige prijs worden uitgekeerd of de waarde van de prijs in Euro’s. Er wordt slechts een (1) prijs per promotieronde uitgekeerd. Alleen inwoners van Nederland kunnen deelnemen en kans hebben op dezelfde prijs. Bij een MobyLoop abonnement kun je automatisch meespelen om kans te maken op een van de prijzen. Door in te loggen op onze content portal en iedere week een Quiz te spelen, maak je kans. Via SMS wordt je op de hoogte gesteld van de start van een nieuwe ronde. De winnaar van de speelperiode wordt als volgt bepaald: Iedere week is er een winnaar van de Quiz: degene met de hoogste score (indien meerdere personen evenveel punten hebben gescoord, wint degene die de vragen het snelst heeft beantwoord). Aan het einde van de spelperiode wordt uit alle week-winnaars geheel willekeurig een of meerdere (dit afhankelijk van de spelperiode) winnaars worden getrokken. Dit gebeurt binnen 30 dagen na afloop van de spelperiode. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Iedere deelnemer aan het abonnement blijft geabonneerd, ook na het sluiten van de prijzenperiode. Er kan dus opnieuw worden meegespeeld. Binnen 30 dagen na het trekken van de winnaar, wordt er telefonisch contact opgenomen met de winnaar. Dit via het mobiele nummer dat hij of zij heeft gebruikt om zich in te schrijven op de diensten. Dit wordt 2 opeenvolgende dagen gedaan. Indien de winnaar niet kan wordt bereikt dan vervalt het recht op de prijs en kan er hier geen aanspraak op worden gemaakt. Er zal opnieuw een winnaar worden getrokken uit de week-winnaars. MobyLoop behoudt zich tevens het recht voor de prijs aan een nieuwe promotionele actie toe te voegen.

MobyLoop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:
– Indien de prijs later dan gecommuniceerd wordt ontvangen
– Indien de (vervangende) prijs afwijkt van de aangeboden prijs
– Indien de winnaar de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht.
– Voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, tenzij er sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van MobyLoop of haar medewerkers
– Voor de gevolgen van prijsinformatie die verkeerd is aangeleverd door een van de sponsoren.
– Indien de deelnemer om welke reden dan ook wordt uitgesloten van deelname.
– Voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie, gebruik van onze websites of downloaden van content.

Indien de gewonnen prijs:
– Een reis of verblijf betreft dan zijn reis- en annuleringsverzekeringen, zakgeld et cetera voor rekening van deelnemer, tenzij anders vermeld. Eventuele vertrekdata worden in overleg met de partij die deze prijs aanbiedt, vastgesteld.
– Gaat om een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een geldig paspoort nodig is, is de winnaar zelf verantwoordelijk voor het bezit van dit pasoort. Bij gebrek hieraan komt de prijs te vervallen.
– Bestaat uit toegangskaarten van welke aard dan ook, kan er bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie.

Tevens:
– Zijn gewonnen prijzen niet overdraagbaar en strikt persoonlijk.
– Kan een deelnemer vragen om een overzicht van prijzen die zijn uitgekeerd.
– Kan het aanvaarden van prijzen fiscale gevolgen hebben, waarbij deelnemers wordt geadviseerd om onafhangkelijk financieel advies in te winnen alvorens de prijs te aanvaarden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kansspelbelasting en mogelijke andere belastingen en heffingen.
– Deelnemers geven toestemming bij deelname, indien zij een prijs winnen, om diens naam en woonplaats op de MobyLoop website, of aan MobyLoop gelieerde websites te plaatsen alszijnde winnaar van de actie. Zij zullen ook de medewerking verlenen aan eventuele promotionele acties die verband hebben met de actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. MobyLoop is gerechtigd om deze foto of filmopnamen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. MobyLoop is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.
– Medewerkers en directe familieleden van MobyLoop, aan MobyLoop gelieerde ondernemingen, medewerkers en directe familieleden van eventuele prijzensponsors en andere partners van de actie zijn uitgesloten van deelname.
– JeQuiz behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de spelvoorwaarden.
– Alle peresoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de actie(s), worden strict vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en volgens ons privacybeleid behandeld. Gegevens van deelnemers worden opgeslagen in een beveiligde database, en MobyLoop geeft deelnemers te allen tijde de gelegenheid om de verzamelde gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit door een schriftelijk verzoek aan Blongster B.V.
– MobyLoop kan onderdelen van de spelvoorwaarden wijzigen zonder aankondiging of kennisgeving achteraf. MobyLoop is te allen tijde gerechtigd om de actie vroegtijdig te beeindigen zonder compensatie aan deelnemers.
– Bij deelname aan een van onze promotionele acties, stemt de deelnemer er mee in om MobyLoop en alle aan MobyLoop gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, kosten (waaronder ook kosten voor juridische bijstand), en schade die is gerelateerd aan vorderingen van direct of indirect verband met deelname aan de promotionele acties.

Voor vragen en of klachten over een actie of gewonnen prijs kan er contact worden opgenomen met nederland@mob.support.

Deze spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.