De deelnemer aan deze dienst dient minimaal 18 jaar te zijn. Onder de 18? Vraag toestemming aan ouders of voogd. Dit is een abonnementsdienst voor €12/week (+ eventuele sms & download kosten). Afhankelijk van het moment van deelname en de reclame-uiting, kan het zijn dat u 15,- euro of 7,50 euro per week betaalt. Deze kosten worden ook in de reclame uiting en een aanmeldbevestiging die u per sms ontvangt gecomunniceerd. Abonnees ontvangen hiervoor 12 items/week, of 6 items per week. De minimale duur van deze dienst is een week; er wordt voor tenminste 1 week betaald. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Om kans te maken op de prijs, is deelname aan de Quiz noodzakelijk. Uit de deelnemers wordt 1 winnaar gekozen. Op deze dienst zijn onze Algemene, Spel- en Specifieke Voorwaarden van toepassing, evenals ons Privacybeleid en de Gedragscode SMS-Dienstverlening / Reclamecode SMS-Dienstverlening. Er geldt geen herroepingsrecht of zichttermijn. Aanmelden bij een van onze diensten betekent acceptatie van de voorwaarden door de gebruiker. Uw telefoon moet geschikt zijn voor zowel internettoegang als sms mogelijkheid. Indien uw telefoon het bestelde produkt niet ondersteunt ontvangt u een alternatief produkt. Kosten zijn in te zien op uw mobiele telefoonrekening of worden afgeschreven van uw prepaid tegoed. Handelsmerken, logo’s, afbeeldingen en namen van producten en of retailers zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze dienst wordt u aangeboden door MobyLoop, een handelsnaam van Blongster B.V. Donau 5-22 7908 HA Hoogeveen, Nederland. KvK: 65033620 BTW: NL855954632B01 Afmelden? SMS STOP naar 4555 of: Info? 020-5050129. (lokaal tarief) of nederland@mob.support. Kijk ook op www.mobyloop.com

De Algemene voorwaarden alsmede de Specifieke voorwaarden en het Privacybeleid zijn altijd van toepassing op iedere overeenkomst die de Gebruiker (afnemer van onze diensten) met ons (de Aanbieder) afsluit en geldt voor alle door ons geleverde diensten. De Aanbieder behoudt zich het recht voor deze Algemene en Specifieke voorwaarden op ieder moment te wijzigen, de Gebruiker dient deze dan ook regelmatig te lezen.

Copyright

Alle inhoud (teksten, afbeeldingen, bestanden) op deze website en intellectueel ontwerp van deze website is eigendom van de Aanbieder. Het is expliciet niet toegestaan om (delen) van de inhoud te kopiëren of te (her)publiceren in welke vorm dan ook. De ter beschikking gestelde inhoud zijn enkel voor eigen gebruik en en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, gratis of tegen vergoeding. Het is ook niet toegestaan de gepubliceerde inhoud op een andere plek (website, forum of database) op internet te (her)publiceren. Indien u van mening bent dat, zonder dat u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven, uw uitingen verveelvoudigd of openbaar zijn gemaakt via een van onze services en dit inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten of dat deze rechten op een andere wijze zijn geschonden, dan verzoeken wij u om ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is hierbij nodig om tenminste de volgende informatie te verschaffen: beschrijving van de uitingen, plaats waar deze uitingen zijn gevonden (in het geval dat deze uitingen online zijn gevonden: een URL, webadres van de pagina). Uw eigen naam, e-mail adres, telefoonnummer. Alsmede een verklaring waarin u stelt of waaruit blijkt dat er geen toestemming is gegeven voor de verveelvoudiging of openbaarmaking van de uitingen. Tevens dient u te verklaring toe te sturen waaruit blijkt dat de door u verstrekte informatie volledig en waarheidsgetrouw is, en waaruit blijkt dat u de rechtmatige eigenaar van de inhoud bent. Indien wij een melding binnenkrijgen behouden wij ons het recht voor om de uitingen te blokkeren en of te verwijderen. Wij gaan over tot blokkering of verwijdering van de uitingen indien naar ons oordeel inderdaad inbreuk wordt gedaan op uw rechten. Ook zullen wij trachten de identiteit van de verantwoordelijke partij te achterhalen en deze informeren over de gepleegde inbreuk.

Toepasselijkheid

Diensten die door de Aanbieder worden aangeboden zijn onder andere het leveren van Mobiele Content. Hieronder valt allerlei content die te bekijken, te downloaden of te gebruiken is op een mobiele telefoon. Denk hierbij aan wallpapers, games, ringtones, real tones, quizzes et cetera. Deze worden via SMS, internet, via een website / wap site of ander kanaal aan de Gebruiker aangeboden tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. Door gebruik te maken van (of door aanmelding voor een Mobiele Content dienst) onze websites, gaat een Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van onze Algemene en Specifieke voorwaarden, alsmede het Privacybeleid. Bovendien bevestigt de Gebruiker hierbij deze gelezen te hebben en hieraan gebonden te zijn. Er kunnen bepaalde Mobiele Content diensten zijn waarbij extra (spel)voorwaarden gelden. Door u aan te melden voor een van onze Mobiele Content diensten gaat u tevens akkoord met deze (spel)voorwaarden en bovendien bevestigt u deze te hebben gelezen. Dit indien deze vooraf door de Aanbieder bekend zijn gemaakt. De Aanbieder stuurt u een gratis welkomstbericht waarin een URL te vinden is die verwijst naar de pagina met onze Algemene en Specifieke voorwaarden, alsmede het geldende privacybeleid.

Aangeboden diensten

Diensten die worden aangeboden aan Afnemers zijn een uitgebreide selectie aan Mobiele Content. Wallpapers, ringtones, games, quizzes, video’s, nieuwsberichten, informatie, afbeeldingen et cetera. Het kan zijn dat de Afnemer van diensten ook toegang krijgt tot inhoud en Mobiele Content van derden. De Aanbieder kan de toegang tot Mobiele Content op verschillende manieren verstrekken. Dit kan via een WAP-push link zijn, maar ook door het aanbieden van een PIN of wachtwoord voor een Content website. Toegang kan ook worden aangeboden door middel van een MSISDN. Abonnementsgelden zijn altijd verschuldigd, ook wanneer de gebruiker geen Mobiele Content downloadt. De vergoeding die een Gebruiker betaalt, is voor de levering van de mogelijkheid om Mobiele Content te downloaden, te ontvangen of toegang tot de Mobiele Content te verkrijgen. Hierbij is het dus niet van belang of een gebruiker daadwerkelijk Mobiele Content downloadt. Immers, de gebruiker heeft ook toegang tot digitale content die niet gedownload hoeft te worden om er gebruik van te maken. De Aanbieder van de aangeboden diensten kan deze op ieder moment wijzigen of beëindigen en is niet aansprakelijk indien de diensten worden gewijzigd of beëindigd.

Toegang en vergoedingen

Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om gebruik te mogen maken van onze diensten. Ten eerste dient u minimaal de leeftijd van 18 (achttien) jaren te hebben bereikt en/of toestemming hebben van uw ouders of verzorgers. Wanneer een ander persoon dan uw ouders of verzorgers verantwoordelijk is voor de betaling voor de geleverde Diensten, moet u van deze persoon toestemming hebben om onze Diensten te mogen afnemen. Indien toestemming van een derde persoon is vereist om gebruik te mogen maken van onze Dienst(en) zal deze met het geven van deze toestemming tevens akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden en ons Privacybeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om er voor te zorgen dat hij of zij gebruik kan maken van onze Diensten door te beschikken over de juiste middelen. Het kan zijn dat de aangeboden content niet geschikt is, of niet werkt op de door u gebruikte mobiele telefoon. Er is content die alleen beschikbaar is voor bepaalde telefoons, wat buiten de verantwoordelijkheid van de Aanbieder ligt, aangezien dit afhankelijk is van de fabrikant. Voordat een Gebruiker zich aanmeldt kan hij of zij de geschiktheid van de mobiele telefoon controleren. Zowel de geschiktheid voor de door de Aanbieder aangeboden services als de instellingen van de mobiele netwerk aanbieder. Verder dient de gebruiker toegang te hebben tot een werkende internetverbinding welke is geïnstalleerd op de mobiele telefoon, een abonnement voor mobiele communicatie bij een mobiele netwerk aanbieder en/of op een andere wijze toegang hebben tot een netwerk voor mobiele communicatie. Tevens dient de gebruiker de beschikking te hebben over een telefoon, pc of overige apparatuur die eventueel nodig is om een verbinding tot stand te brengen. Het kan zijn dat de Gebruiker voor toegang tot onze Diensten een aanvullende vergoeding dient te betalen. Dit kan ook voor het instellen van de juiste instellingen zijn of voor het aanmelden bij onze websites. De aanbieder van de diensten geeft geen garantie wanneer een Gebruiker niet of niet volledig gebruik kan maken van de diensten. Dit doordat de Gebruiker berichten bijvoorbeeld niet of niet op tijd ontvangt. Dit geldt indien de gebruiker niet voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, maar ook als gevolg van het hebben van een te volle SMS inbox of het verwijderen of niet bewaren van de door de Aanbieder gestuurde informatie. De gebruiker dient er voor te zorgen dat zijn of haar apparatuur de software en of Diensten van de aanbieder niet gehinderd worden. Indien dit het geval is zal deze gebruiker worden afgesloten van de Diensten. De Diensten worden verleend “zoals deze is/zijn” en “zoals deze beschikbaar is/zijn” op het moment van het gebruik. Voor het gebruik van onze websites is geen vergoeding nodig. Het gebruik van onze websites is gratis. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van onze Diensten, dan betaalt u wel een vergoeding welke in overeenstemming zijn met de geldende tarieven van de Aanbieder. Deze vergoeding wordt betaald via de factuur van uw mobiele netwerk aanbieder (provider) of wordt direct afgeschreven van het beltegoed. Bovenop de vergoeding die de Gebruiker aan ons betaalt, kan de mobiele netwerk aanbieder ook extra kosten in rekening brengen voor het verzenden of ontvangen van SMS berichten aan ons, of voor het gebruik van mobiel internet. Voor meer informatie met betrekking tot dit onderwerp kunt u zich richten tot uw mobiele netwerk aanbieder. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten krijgt u een gratis welkomstbericht. In dit bericht kunt u informatie vinden met betrekking tot de vergoedingen die u dient te betalen aan de Aanbieder, maar ook informatie over de frequentie van de verzending van uw Mobiele Content. Na kennisgeving door de Aanbieder kunnen deze vergoedingen ook worden gewijzigd. Uiteraard zal de Aanbieder u hier tijdig van op de hoogte stellen. Deze veranderingen zijn uiteraard nooit met terugwerkende kracht, en indien u niet akkoord gaat met deze vergoedingen dan kunt u de overeenkomst op ieder moment opzeggen. De Gebruiker dient zorg te dragen dat alle belastingen, zowel nationale als lokale alsmede overige belastingen worden betaald, onder andere, maar niet beperkt tot: omzetbelasting, gebruiksgerelateerde eigendomsbelasting, kansspelbelasting of andere heffingen. Hierbij is het niet van belang of deze belasting nu of in de toekomst wordt opgelegd door de instantie die bevoegd is deze op te leggen. Alle abonnementen blijven van kracht totdat deze worden geannuleerd door de Gebruiker.

Gedragscode

De Aanbieder ofwel Content Provider handelt volgens de gedragscode voor SMS Dienstverlening, de Reclamecode voor betaalde SMS diensten, de Nederlandse Reclame Code en de Gedragscode voor betaalde Mobiele Internet Diensten. Deze gedragscodes zijn beschikbaar gesteld door de Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten, en zijn te downloaden op de website van deze stichting: http://www.payinfo.nl De Gebruiker van onze Diensten gaat er mee akkoord om deze te gebruiken in overeenstemming met de in bovenstaande gedragscodes opgestelde voorwaarden. Verder gaat u akkoord met onderstaand: 1) Aangeboden diensten mogen nimmer worden gebruikt voor aanstootgevend gedrag of andere normale waarden en normen schaden. 2)Diensten mogen niet gebruikt worden om privacy, eigendoms- en of andere rechten van de Aanbieder te schenden. 3)De Gebruiker verklaart volledige geheimhouding over de door de Aanbieder verstrekte informatie over onze diensten. 4)Diensten mogen niet worden gebruikt voor reclamedoeleinden. 5)Er mogen geen berichten, foto’s of overige uitingen worden geplaatst welke de rechten van de Aanbieder of een overige partij schaadt. 6)Het publiekelijk maken van uw of andermans contactinformatie is expliciet verboden. 7)Aangeboden diensten vallen onder de Copyrightwet en mogen dan ook niet worden verspreid, nagemaakt of worden gedupliceerd. 8)Gebruik van onze diensten voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. 9)Diensten mogen niet worden gebruikt voor het versturen van SPAM, of overige uitingen via e-mail. De Aanbieder is ten alle tijden gerechtigd om het abonnement van een gebruiker te blokkeren of te beëindigen zonder dat hierbij een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is.

Adverteerders en Sponsors

Zie ook ons Privacybeleid. De Aanbieder kan gebruik maken van adverteerders en of sponsoren (derde partijen) om zo de kosten voor de aangeboden diensten laag te houden. Deze reclame kan worden weergegeven op onze websites. Indien de gebruiker akkoord gaat met het gebruik van onze dienst, gaat deze er tevens mee akkoord dat wij de verstrekte gegevens gebruiken om reclame via SMS of andere kanalen te versturen. Dit geldt alleen indien het land waarin u verblijft dit toestaat. De Aanbieder streeft er naar om de reclame uitingen zo veel mogelijk geschikt te maken voor de gebruiker. Echter, wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze advertenties, of eventuele acties of transacties die de gebruiker uitvoert op websites van derden.

Privacy en Gebruik van gegevens

Voor informatie over uw Privacy verwijzen wij u naar ons privacybeleid. Voor alle aangeboden diensten geldt geen herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 7:46d BW en 7 :46e BW. Gebruikers van de diensten hebben zelf de mogelijkheid om de diensten te beëindigen. Informatie om diensten te beeindigen wordt op reclame-uitingen weergegeven, alsmede deze website en in het gratis informatiebericht dat de gebruiker ontvangt bij afsluiten van de dienst. Afmelden kan eenvoudig door het woord STOP terug te SMS-en naar de short code dat voor de dienst wordt gebruikt. Het abonnement wordt beëindigd na ontvangst van dit bericht. Tevens kan er contact worden opgenomen met onze klantenservice.

Prijsvragen

Wanneer er bij een van onze Diensten prijzen gewonnen kunnen worden, dient u een geldige registratie te hebben bij een van onze Diensten om in aanmerking te komen voor het in ontvangst nemen van de prijs. Speciale Spelvoorwaarden kunnen van toepassing zijn, waarmee u akkoord gaat bij aanmelding van de Dienst en welke ook bij aanmelding terug te vinden zijn. Door de gebruiker verstrekte informatie moet geheel juist en volledig zijn. Ook dient de gebruiker de minimumleeftijd te hebben bereikt zoals gesteld in onze voorwaarden. Wanneer er bij de Aanbieder twijfels bestaan over de leeftijd van de winnaar, dient deze een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs te overhandigen. Indien wij dit aangeven en niet binnen 30 dagen hebben ontvangen vervalt de aanspraak op de prijs. Indien er een geldprijs gemoeid is bij de prijsvraag, betalen wij deze alleen uit op uw Nederlandse bankrekening. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting of overige heffingen. Indien de Gebruiker de prijs accepteert, gaat hij of zij er ook mee akkoord om zijn of haar naam en eventuele tijdens de prijsuitreiking gemaakte foto’s openbaar te maken en of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Aanbieder is hierbij geen vergoeding aan de gebruiker verschuldigd. Prijzen zullen binnen zes weken nadat de winnaar bekend is gemaakt, worden uitgereikt. Wanneer er kosten gemoeid zijn bij de uitreiking zoals vervoerskosten, bankkosten et cetera dan komen deze volledig voor de rekening van de Gebruiker. De Aanbieder kan niet garanderen dat de prijs exact dezelfde is als die is afgebeeld op reclame-uitingen en heeft het recht om een gelijkwaardig product of prijs aan te bieden. Bedrijven en/of rechtspersonen en/of sponsors, handelspartners en/of werknemers van de Aanbieder zijn expliciet uitgesloten van deelname. Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

De aanbieder, directeuren, aandeelhouders, leidinggevenden en werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke het gevolg is van gebruik van onze diensten, websites of software. Dit geldt ook voor leveranciers en vertegenwoordigers, ofwel alle aanbiedende partijen. Als gebruiker begrijpt u, en aanvaardt u dat de diensten, software en websites ‘zoals is’- en ‘als beschikbaar’-basis aangeboden, zonder een enkele garantie. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden de aanbiedende partijen geen enkele aansprakelijkheid. Dit met inbegrip van maar niet beperkt tot: eigendomsrecht, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel. Ook biedt de aanbieder geen aansprakelijkheid voor veiligheid, betrouwbaarheid en tijdigheid. Er wordt geen enkele garantie geboden dat aangeboden diensten, websites of software voldoet aan verwachtingen, niet onderbroken zal worden of foutloos is. Aangeboden diensten dienen alleen ter amusement gebruikt te worden en worden voor eigen risico gebruikt en/of gedownload. De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan een mobiele telefoon, computer of het verlies van gegevens. Dit als gevolg van het gebruiken van een van onze diensten, inhoud of websites. Onder geen enkele omstandigheden, nalatigheid incluis zijn de aanbiedende partijen aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect. Dit met inbegrip van derving van bedrijfsinkomsten, bedrijfsstagnatie, verlies van bedrijfsinformatie en dergelijke gevallen (bijkomende vervolgschade). Indien het land waarin u verblijft deze beperking of uitsluiting niet is toegestaan, dan kan het zijn dat deze beperking met betrekking tot vervolgschade niet van toepassing is. In ieder geval zal de aansprakelijkheid (voor welke schade of bijkomende kosten dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: schade en verliezen als gevolg van rechtsvorderingen uit contract of onrechtmatige daad of anderszins, met inbegrip van nalatigheid) van de aanbieder en gelieerde partijen NOOIT hoger zijn dan het bedrag dat door de gebruiker is betaald om zich te registreren voor de diensten, inhoud of websites.

Overige informatie

Het Privacybeleid, Algemene Voorwaarden en Specifieke voorwaarden op deze website zijn leidend en komen in de plaats van eerdere overeenkomsten die u met de Aanbieder heeft afgesloten. In elk geval is nationale wetgeving van kracht in het land waarin u woont. Dit ongeacht voorwaarden en bepalingen van toepasselijk internationaal recht. Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods) is uitgesloten. Geschillen worden altijd beslecht volgens de regels die zijn opgesteld door het arbitrage instituut in het land waarin u woont. Indien de aanbieder van diensten rechten of voorwaarden niet afdwingt via algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of het privacybeleid dan betekent dit geen verwerping hiervan en wordt er hier ook geen afstand van gedaan. Titels of koppen van deze, of andere voorwaarden op deze website, dienen alleen om de leesbaarheid te bevorderen en kan niet worden gebruikt om de reikwijdte of omvang van het artikel te definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven, of het artikel op welke wijze dan ook beïnvloeden.